Contact

For questions or comments concerning Family & Law, you can email us at familyandlaw@bju.nl, or send an email to one of the editors. Ideas for articles or comments on our website are always welcome.

Book Series

Family & Law series
The Family & Law series broadly focuses on the debate between theory and practice in the field of Family Law. The exchange of knowledge with other disciplines, such as the Social Science, plays an important role. This series is composed of monographs, theses, conference bundles and commentaries. These publications are aimed at lawyers, notaries, judges, academics and officials from the civil registry.

The Family & Law series is part of a cooperation between Dutch specialists in the field of Family Law within the framework of the Alliance of Family & Law, and is part of the book series of the Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). The NILG is a partnership of universities and other research institutions that aim to promote research in the field of Law and Governance. Central to this is the balance between public and private interests in the law and the way in which regulation of these interests is carried out in the public and private sectors.

NILG Series

28. In Anticipation of a Future Period of Incapacity: The Dutch ‘Levenstestament’ from a Legal, Empirical and Comparative Perspective
Author: Rieneke Stelma - Roorda
Year of publication: 2024

With an ageing population, the number of people with dementia is expected to increase in the coming decades. Dementia can seriously impair a person’s ability to act and decide. In the Netherlands, adults can provide for such a future period of incapacity through a so-called levenstestament. A levenstestament can include the appointment of an attorney for financial, medical and/or personal matters, but also the adult’s wishes, preferences and instructions regarding these matters. Over the past decade, the levenstestament has become increasingly popular in the Netherlands. A major concern, however, is that the levenstestament becomes active at a time when adults will generally be increasingly unable to supervise the execution of the levenstestament and indicate whether they are satisfied with the actions of their attorney. This book provides a thorough analysis of the current regulation and application of the levenstestament based on legal-normative and empirical research. Based on comparative law research, recommendations have been formulated to improve the regulation of the levenstestament and address problems that arise in practice.

More information on this book.

27. Huwelijkse voorwaarden met gescheiden vermogens
Authors: A.G.F.M. Flos
Year of publication: 2023

Huwelijkse voorwaarden met gescheiden vermogens, de zogenoemde koude uitsluiting, kunnen bij echtscheiding leiden tot nadelige gevolgen. Er is een juridische, maatschappelijke en politieke discussie gaande of en op welke manier deze nadelige gevolgen gemitigeerd zouden moeten worden. 

Dit onderzoek draagt bij aan deze discussie door na te gaan in hoeverre de huidige juridische benadering van huwelijkse voorwaarden dit probleem kan oplossen. De auteur stelt vast dat het recht momenteel onvoldoende mogelijkheden biedt om nadelige gevolgen van koude uitsluiting te mitigeren, mede omdat er te veel nadruk wordt gelegd op de gebondenheid aan eenmaal gemaakte afspraken. Gelet op de bijzondere aard van huwelijkse voorwaarden, de (doorgaans) lange duur en de affectieve relatie van echtgenoten, betoogt de auteur dat er alle reden is om hier anders tegenaan te kijken. Op grond van deze andere kijk op huwelijkse voorwaarden doet hij verschillende aanbevelingen.

More information on this book.

26. Eenvoudige adoptie
Authors: M.J. Vonk, A. van der Voort, E.M. Tessensohn, G.C.A.M. Ruitenberg en W.D. de Haan
Year of publication: 2023

Dit boek gaat over de vraag of het invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk is. De invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben.

Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder (voormalige) pleegkinderen en ouders uitgezet en is een kleinere groep (voormalige) pleegkinderen en een enkele ouder geïnterviewd. Daarmee schets dit boek enerzijds een beeld van het huidige recht dat betrekking heeft op langdurige pleegzorg en de mogelijkheden die pleegkinderen hebben om een juridische band met hun pleeggezin te vestigen. Anderzijds gaat het boek in op de lacunes die het huidige systeem kent en op de wensen en behoeften van pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg.

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek naar Eenvoudige adoptie van pleegkinderen uit 2019 waarin is gekeken naar wat pleegouders, professionals en pleegkinderen van eenvoudige adoptie vinden. Bij het huidige onderzoek ligt de nadruk op de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijk ouders. Dit onderzoek is niet alleen relevant voor vragen omtrent langdurige pleegzorg, maar mogelijk ook voor andere situaties waarin kinderen bij meer dan twee ouders en/of families horen.

More information on this book.

25. Alimentatie van nu
Authors: L.C.A. Verstappen, W.D. Kolkman, I. Visser, F. Ibili en S. Oost
Year of publication: 2021

Dit onderzoek, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is uitgevoerd, gaat over de vraag of het thans geldende alimentatierecht nog wel van deze tijd is. Gekeken wordt daarbij naar de ‘acceptatie’ van alimentatie door justitiabelen, naar de aansluiting bij de huidige maatschappij – denk onder meer aan de positie van ongehuwde samenlevers – en naar mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, mede met het oog op het voorkomen van procedures.

You can download a PDF of this book here.

24. Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu
Authors: W.M. Schrama en S. Burri
Year of publication: 2020

Deze bundel is het resultaat van een bijzondere samenwerking van onderzoekers van het onderzoekscentrum UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law). In een veranderende samenleving staat de rol van de staat, de familie en het individu regelmatig ter discussie. Wat is een taak voor burgers zelf, en wat voor hun familie? Hoe kan in het recht de balans tussen autonomie en bescherming worden gevonden, juist waar het families en kinderen betreft? Het gaat om prangende onderwerpen, zoals de wijze waarop in uiteenlopende rechtsgebieden met mantelzorg en zorg voor ouderen wordt omgegaan. Maar ook om de aan belang winnende participatie en autonomie van minderjarigen in familie- en jeugdrechtzaken, en hoe het relatierecht de doelen die het heeft beter kan dienen, in het licht van ongehuwd en religieuze huwelijken. In de bijdragen worden aanbevelingen gedaan over de verantwoordelijkheden van burger, familie en staat om gesignaleerde knelpunten in wetgeving en rechtspraktijk te verminderen. Door de unieke invalshoek en uitgebreide combinatie van expertises is deze bundel een must-have voor eenieder die zich bezighoudt met het personen- en familierecht.

You can download a PDF of this book here.

23. Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
Authors: Merel Jonker, A. Sarti, Christina Jeppesen de Boer en Katinka Lünnemann
Year of publication: 2020

In Nederland is er de afgelopen jaren meer aandacht voor de positie van grootouders. Grootouders zijn meer gaan oppassen, en daarmee is hun maatschappelijke positie veranderd en is de band met hun kleinkinderen sterker geworden. Tegelijkertijd is er ook meer aandacht voor de situaties waarin grootouders hun kleinkinderen niet meer (mogen) zien.

In Omgang tussen grootouders en kleinkinderenwordt onderzocht welke oorzaken er zijn voor het ontbreken van omgang tussen grootouders en hun kleinkind(eren). Welke juridische en niet-juridische middelen zijn er om deze omgang te herstellen of te initiëren? Wat kan bijdragen aan hersteld contact, in het belang van het kind?

Naast een empirisch onderzoek naar de problematiek van het ontbreken van contact tussen grootouders en kleinkinderen, bevat dit rapport een juridisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van grootouders in Nederland, Noorwegen, België en Engeland & Wales.

You can download a PDF of this book here.

22. Eenvoudige adoptie van pleegkinderen
Authors: M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer en G.C.A.M. Ruitenberg
Year of publication: 2020

Dit boek gaat over de vraag of het invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk is. Invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder een grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en pleegkinderen geïnterviewd. Daarmee schetst dit boek enerzijds een beeld van het huidige recht dat betrekking heeft op langdurige pleegzorg en de mogelijkheden die pleegouders hebben om een juridische band met hun pleegkind te vestigen. Anderzijds gaat het boek in op de lacunes die het huidige systeem kent en op de wensen en behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg. Dit onderzoek is niet alleen relevant voor vragen omtrent pleegouders en pleegkinderen, maar mogelijk ook voor andere situaties waarin kinderen bij meer dan twee ouders en/of families horen.

You can download a PDF of this book here.

21. Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding
Authors: M.V. Antokolskaia, C.G. Jeppesen de Boer, Geeske Ruitenberg, W.M. Schrama, Inge van der Valk en P. Vrolijk
Year of publication: 2020

Afspraken over zorg en omgang na scheiding maken en naleven gaat gelukkig vaak goed. Toch is er een groep ouders waarbij er rondom of na de (echt)scheiding problemen over zorg/omgang ontstaan. Dat kan zijn bij de scheiding, of later, als een van de twee ouders wil verhuizen, waardoor de zorgregeling niet meer in stand kan blijven. Sociaalwetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen gebaat zijn met omgang met beide ouders. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe afspraken tussen ouders tot stand kunnen komen, al dan niet nageleefd worden en waarom, en welke mogelijkheden er zijn om afspraken weer vlot te trekken. Deze aspecten zijn onderzocht door een interdisciplinair wetenschappelijk onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam met een palet aan onderzoeksmethoden: interviews met professionals, analyse van databestanden, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, jurisprudentie-analyse en rechtsvergelijking zijn hierbij gebruikt. Het boek mondt uit in een aantal aanbevelingen ter verbetering.

You can download a PDF of this book here.

20. Valorisation of Household Labour in Family Property Law - A Comparative Perspective
Authors: Charlotte Declerck and Leon Verstappen
Year of publication: 2018

This book provides a comparative overview of the valorisation and compensation of household labour in property relations between spouses and cohabitants. Academic experts from Belgium (Prof. Charlotte Declerck and Prof. Ingrid Boone), Germany (Prof. Katharina Lugani), England & Wales (Prof. Anne Barlow), France (Prof. Véronique Bouchard-Barabé), The Netherlands (Prof. Leon Verstappen and Prof. Wilbert Kolkman), Norway (Prof. Tone Sverdrup) and Spain & Catalonia (Prof. Josep Ferrer-Riba) examine the topic from the perspective of their particular legal systems. The book concludes with a comparative analysis from Prof. Leon Verstappen and Prof. Charlotte Declerck.

You can download a PDF of this book here.

19. De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief
Authors: W.M. Schrama, C.G. Jeppesen de Boer en M. Jonker
Year of publication: 2018

Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), staat de vraag centraal welke beleids- en wettelijke maatregelen er bestaan voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en of deze maatregelen een oplossing kunnen bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland. Daarnaast is verkend welke andere mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen.

Op basis van de rechtsvergelijking en de verkenning is een aantal mogelijkheden in kaart gebracht die de problemen kunnen beperken. Dit kan de basis zijn om vervolgbeleid te maken om de juridische problemen van achterblijvers, die in een periode van grote onzekerheid verkeren en emotioneel zwaar belast zijn, te verbeteren.

You can download a PDF of this book here.

18. Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht - Wonderolie van flexibiliteit of gif van rechtsonzekerheid?
Authors: Evelien van Wijk-Verhagen
Year of publication: 2018

In dit boek is de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht onderzocht, meer in het bijzonder in het huwelijksen echtscheidingsvermogensrecht. Deze toepassing is in de huidige rechtsliteratuur namelijk onderbelicht gebleven. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat dit is gedaan aan de hand van een triangulatie van onderzoeksmethoden.

Het hoofdbestanddeel van dit onderzoek wordt gevormd door een inhoudsanalyse van de concrete toepassingen in de gepubliceerde rechtspraak op het gebied van het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Daarin is geanalyseerd in welke materiële functie of andere rol de redelijkheid en billijkheid lijkt te zijn gebruikt, alsmede welk(e) type(n) onderbouwing(en) de rechter heeft gehanteerd om het desbetreffende oordeel te onderbouwen.

Dit onderzoek wordt afgesloten met een reeks belangwekkende aanbevelingen aan rechtswetenschappelijke onderzoekers, de praktijk van het notariaat én de advocatuur, de rechter en de wetgever.

You can download a PDF of this book here.

17. Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen - Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier overige, aanverwante onderwerpen
Authors: Hans ter Haar
Year of publication: 2017

Bescherming van minderjarigen door het recht is belangrijk omdat minderjarigen afhankelijk zijn. Dat is ook het geval waar het gaat om bescherming van vermogen van kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een erfenis of een uitkering wegens letselschade of levensverzekering die een minderjarige heeft ontvangen. Ouders en voogden voeren dan het bewind over deze verkrijging. Volgens de wet moeten zij dit doen als ‘goede bewindvoerders’. De kantonrechter houdt toezicht over hun vermogensbeheer. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat van het toezicht op bepaalde erfrechtelijke verkrijgingen, zoals dat door de wetgever bedoeld is, in de huidige praktijk te weinig terecht komt. Dit was reden voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie om opdracht te geven tot nader onderzoek. Dit boek bevat de uitkomst van dit onderzoek dat is uitgevoerd door wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het laat zien waar de regeling van het toezicht op beheer van ouders en voogden is geregeld en op welke punten aanpassing wenselijk is. Het tweede deel van het rapport betreft vier afzonderlijke onderwerpen die in het teken staan van minderjarigen en vermogen. Het zijn het ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind bij minderjarigen, de som ineens van art. 4:35 BW en verjarings- en vervaltermijnen bij minderjarigen. De onderzoekers doen verschillende suggesties aan de hand ter verbetering van de regelingen die deze onderwerpen betreffen.

De reeks Familie & Recht is gericht op debat tussen theorie en praktijk op het terrein van het familierecht in brede zin. Kennisuitwisseling met andere wetenschapsgebieden, zoals de sociale wetenschappen speelt hierbij een belangrijke rol. Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken deel uit van de reeks. De reeks Familie & Recht is onderdeel van de samenwerking van Nederlandse specialisten op het gebied van het familierecht in het kader van de Alliantie Familie & Recht. De uitgaven zijn bestemd voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers en ambtenaren van de burgerlijke stand.

You can download a PDF of this book here.

16. Internationale kinderontvoering - De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland
Authors: M. Jonker, Manja Abraham, Christina Jeppesen de Boer, Wibo van Rossum en K. Boele-Woelki
Year of publication: 2015

Dit onderzoek evalueert de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende zaken internationale kinderontvoering in Nederland en plaatst deze in een rechtsvergelijkend perspectief. Sinds 2009 heeft een aantal belangrijke wets- en beleidswijzigingen plaatsgevonden in het kader van de procedure bij inkomende zaken internationale kinderontvoering. De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt: Worden de recente wijzigingen uitgevoerd zoals beoogd en hoe verhoudt zich de Nederlandse uitvoeringspraktijk ten opzichte van de uitvoering in andere landen met een vergelijkbaar stelsel? Het onderzoek richt zich niet alleen op de vraag hoe de procedures feitelijk verlopen, maar ook hoe de huidige uitvoeringspraktijk wordt ervaren door alle betrokken partijen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre er knelpunten zijn. Naast een nationale evaluatie, vindt een rechtsvergelijking plaats met Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland om te bezien hoe de Nederlandse uitvoeringspraktijk zich verhoudt tot de uitvoeringspraktijk in deze landen.

You can download a PDF of this book here.

15. De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind
Authors: Geeske Ruitenberg
Year of publication: 2015

Per jaar worden ‘enkele schoolklassen kinderen’ vanuit en naar Nederland ontvoerd. Zij worden niet meegenomen door een onbekende, maar veelal door hun eigen moeder of vader. Wereldwijd gaat het jaarlijks om duizenden kinderen. Om internationale ontvoering van kinderen tegen te gaan, is in 1980 het Haags Kinderontvoeringsverdrag in het leven geroepen.

In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het Verdrag in Nederland wordt toegepast (deel II); de toepassing van het Verdrag vanuit een internationaal perspectief (deel III); en op ervaringen van kinderen en ouders die te maken hebben gehad met internationale kinderontvoering (deel IV). Ten slotte wordt in deel V van dit onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan.

You can download a PDF of this book here.

14. Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking
Authors: M. Tomassen - van der Lans
Year of publication: 2015

Per jaar worden naar schatting 55 duizend kinderen geconfronteerd met een scheiding van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk het voortduren van conflicten tussen ouders schadelijk is voor veel van deze kinderen. Het verplichte ouderschapsplan is in 2009 in de wet opgenomen om deze conflicten tussen ouders na een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen, door ouders te verplichten om gezamenlijk afspraken te maken over de gevolgen van hun scheiding voor de kinderen. De veronderstelling is dat gezamenlijke afspraken beter worden nageleefd dan een regeling die door de rechter is opgelegd. Dit boek presenteert de resultaten van een onderzoek naar de regeling van het verplichte ouderschapsplan. De auteur evalueert de regeling op basis van dit onderzoek en geeft een aantal suggesties voor verbetering van de wetgeving. Daarbij zijn de juridische aspecten van de regeling onderzocht. Daarnaast is empirisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van het verplichte ouderschapsplan en is door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek een analyse gemaakt van bestaande regelingen in het buitenland die hetzelfde doel en dezelfde kenmerken hebben als het Nederlandse ouderschapsplan. In het laatste deel van het boek wordt een aantal voorstellen gedaan voor een alternatieve regeling.

You can download a PDF of this book here.

13. De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?
Authors: K. Boele-Woelki en S. Burri
Year of publication: 2015

De wijze waarop inhoud wordt gegeven aan familierelaties is in de eerste plaats overgelaten aan de familieleden zelf. Toch heeft de overheid zich van oudsher de familie als onderwerp van regelgeving aangetrokken. De vier bijdragen in deze bundel zijn erop gericht na te gaan hoe de relatie tussen de staat, familieleden en zorgbehoevenden eruit ziet, hoe problemen daadwerkelijk worden opgelost en hoe de regulering van familierelaties op het onderzochte terrein vorm zou kunnen krijgen. Zij hebben betrekking op ouderrelaties na scheiding, de de facto ongelijkheid van mannen en vrouwen met bijzondere aandacht voor de partneralimentatie, de verlofregelingen van werknemer-mantelzorgers en de meisjes- en jongensbesnijdenis. De meeste auteurs van deze bijdragen zijn verbonden aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF).

You can download a PDF of this book here.

12. M/V en verder - Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders
Authors: Marjolein van den Brink en H. Tigchelaar
Year of publication: 2015

Registratie van geslacht in de geboorteakte en de basisregistratie personen is verplicht en er zijn, behalve voor pasgeboren baby’s, in beginsel niet meer dan twee opties (m/f). Dat kan problemen opleveren voor transgenders die zich niet thuis voelen in de tweedeling m/v. Zo kunnen zij door overheidsinstanties en particuliere organisaties aangeschreven worden als iemand die zij niet zijn. En omdat de meeste identiteitsdocumenten geslacht vermelden als een van de identificatiegegevens, kan dat voor ongemakkelijke confrontaties zorgen. In dit boek wordt onderzocht in hoeverre er ruimte is om het juridisch geslacht niet of anders te registreren en welke problemen dat kan opleveren voor bijvoorbeeld de uitvoering van beleid (denk aan bevolkingsonderzoek) maar ook voor de toepasbaarheid van wetgeving waarin seksespecifieke termen voorkomen, zoals bepalingen over vaders en moeders in het familierecht, over zwangere vrouwen in het arbeidsrecht en over naar sekse gescheiden voorzieningen (in bijvoorbeeld gevangenissen). Hiervoor is onder meer internationale regelgeving onderzocht, wetgeving in kaart gebracht, zijn ambtenaren burgerzaken gevraagd welke problemen zij voorzien en zijn ervaringen in zes landen met alternatieve registraties meegenomen.

Geconstateerd wordt dat verruiming van sekseregistratie mogelijk is, maar wel knelpunten oplevert, variërend van ongeschikte formulieren tot afstammingsrechtelijke vragen.

You can download a PDF of this book here.

11. Het fideicommis in de notariële praktijk
Authors: Hans ter Haar
Year of publication: 2014

Dit proefschrift onderzoekt de juridische ins en outs van het ‘fideicommis’, dat in de praktijk ook wel de tweetrapsmaking wordt genoemd. Met een fideicommis kan iemand zijn vermogen niet één keer, maar vaker laten vererven. De persoon die het vermogen als eerste erft, is de bezwaarde. De persoon die het vermogen als tweede erft, wordt verwachter genoemd. De wet regelt de verhouding tussen de bezwaarde en de verwachter. Omdat die verhouding lijkt op die van een vruchtgebruiker en blote eigenaar, zijn de wettelijke vruchtgebruikbepalingen grotendeels van overeenkomstige toepassing.

In dit boek wordt gekeken naar complicaties in de verhouding tussen de bezwaarde en de verwachter. Besproken wordt waar men aan moet denken bij het opstellen van het testament en bij het afwikkelen van de erfenis (zowel als de nalatenschap op de bezwaarde overgaat, als wanneer de nalatenschap op de verwachter overgaat). Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen die rijzen over de (meestal lange) tijd dat de bezwaarde de erfenis onder zich heeft. Bezien wordt welke rechten en plichten de bezwaarde en de verwachter hebben. Het gaat over zowel fideicommissaire erfstellingen als legaten.

Tot slot wordt belicht wat er gebeurt als meerdere bezwaarden of meerdere verwachters hun rechten op de erfenis verdelen of wanneer een bezwaarde of verwachter in een gemeenschap van goederen trouwt.

You can download a PDF of this book here.

10. Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?
(Multiple parents authority: a solution for children with more than two parents?)
Authors: M.V. Antokolskaia, W.M. Schrama, K.R.S.D. Boele-Woelki, C.C.J.H. Bijleveld, C.G. Jeppesen de Boer en G. van Rossum
Year of publication: 2014

Since the law governing maintenance between former spouses was brought into force in the Netherlands in 1971, partner maintenance remains a subject of ongoing discussion. In recent years this debate has intensified to a level where currently several political parties have launched various initiatives to amend existing maintenance law. Strikingly, an important aspect entirely missing in this debate is the question why per se ex-spouses are legally bound to financially support individuals from whom they have separated. This basic question of justification – or grounds – of maintenance between former spouses forms the subject of this PhD thesis.

The central idea of the thesis is that there exist two schools of thought regarding maintenance grounds: the continuing solidarity and the marriage-related diminishing of earning capacity. The main research question of this thesis is in which way and to what extend could the maintenance law be improved by making a clear distinction between the cases based on the grounds of continuous solidarity or marriage-related reduction of earning capacity.

In the first part of the thesis, the grounds of maintenance between former spouses under Dutch law are investigated. In the second part of the thesis, the issue of social acceptance of the Dutch maintenance law is scrutinised in light of the discussion surrounding the maintenance grounds. The third part of this thesis entails comparative study of the role of the maintenance grounds in the ‘Principles of European Family Law Regarding Maintenance between Former Spouses’ of the Commission on European Family Law, and Belgian and German Law. The final part of this thesis contains the main conclusions and the 23 suggestions for improving the Dutch partner maintenance law.

You can download a PDF of this book here.

9. Grondslagen van partneralimentatie
Authors: N.D. Spalter
Year of publication: 2013

Sinds de invoering van ons huidige partneralimentatierecht in 1971 is hierover in Nederland een voortdurende discussie gaande. De laatste jaren is dit debat weer heviger geworden en recentelijk zijn door verschillende politieke partijen meerdere initiatieven genomen het alimentatierecht te wijzigen. In het alimentatiedebat lijkt echter vaak een belangrijk onderliggend probleem te worden vergeten. In Nederland bestaat namelijk geen uitgekristalliseerd antwoord op de vraag waarom ex-echtgenoten überhaupt door de wet kunnen worden verplicht financieel verantwoordelijk te blijven voor degenen van wie zij nu juist gescheiden zijn. Dit is een vraag naar de rechtvaardiging – of de grondslag – van partneralimentatie. Deze vraag staat centraal in dit promotieonderzoek.

In deze studie zijn twee grondslagen van partneralimentatie gevonden, namelijk de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Onderzocht is hoe aan de hand van een duidelijk onderscheid tussen beide grondslagen in het recht een beter geaccepteerd alimentatiestelsel kan worden vormgegeven. Daarbij zijn niet slechts de juridische aspecten van partneralimentatie bestudeerd, maar is ook empirisch onderzoek verricht naar de acceptatie van de grondslagen onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast is aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse nagegaan welke lessen voor het Nederlandse recht kunnen worden getrokken uit de CEFL Principles of European Family Law betreffende partneralimentatie en het Belgische en Duitse partneralimentatiestelsel. Afsluitend zijn meerdere voorstellen tot verbetering van het Nederlandse partneralimentatierecht gedaan.

You can download a PDF of this book here.

7. Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen
(Minors and (the care of) their assets)
Authors: J.H.M. ter Haar
Year of publication: 2013

The topic of minors and (the care of) their assets deserves attention. During the past decades, several legislative changes have been made that influence the legal position of minors with regard to their assets. For example, the amendment of the Custody Law on the 2 November 1995, or the introduction of Inheritance Law on the 1 January 2003. The regulation of the (supervision of) guardianship – which was last significantly amended in 1948 – has scarcely undergone any change. This legislation is outdated and contains several ambiguities and inconsistencies.

This book deals with the topic of minors and (the care of) their assets in seven themes. These are as follows: legal (in)capacity of minors, parental usufruct, testamentary fiduciary administration, the lump sum in order to cover the cost of living of the minor (article 4:35 BW), the limitation period, and empirical research regarding the effectiveness of the supervision over the administration of certain assets acquired by the minor under the Law of Succession. This research provides practical recommendations and results in the form of 22 suggested amendments to the law.

You can download a PDF of this book here.

6. Partner- en kinderalimentatie: knelpunten en voorstellen voor verbetering
(Partner and child alimentation: bottlenecks and proposals for improvement)

Authors: M.V. Antokolskaia and B. Breederveld
Year of publication: 2013

This book is published in conjunction with the symposium ‘Partner and child alimentation: bottlenecks and proposals for improvement’ that was organised on 9 May 2012 by the Amsterdam Centre for Family Law (ACFL) and the court of Amsterdam. This book is composed of contributions from judges, academics and lawyers concerning recent developments in the area of child and partner alimentation. The most recent relevant proposals from 2012 are discussed. From these proposals, several suggestions for improving alimentation law have been made. The following topics are discussed:

 • The validity of child support agreements;
 • The bottlenecks in child alimentation from the perspective of the judge;
 • The alternative method (‘the Bol method’) for the calculation of child alimentation;
 • What can the Netherlands learn from six foreign examples of child alimentation systems?;
 • Dealing with the differences between the legal grounds for partner alimentation and public support for alimony identified in the findings from an empirical research study;
 • The improvement of Private and Tax Law aspects of partner alimentation;
 • The bottlenecks in partner alimentation from the perspective of the judge;

Judicial provision of enforcement orders for alimentation agreements.

You can download a PDF of this book here.

5. Vergelijkenderwijs. Actuele ontwikkelingen in het Belgische en Nederlandse familierecht
(Comparative Method. Current developments in Belgium and Dutch Family Law.)

Authors: Katharina Boele-Woelki and Frederik Swennen
Year of publication: 2012

This book is published in conjunction with the annual symposium of the Association for Family and Youth Law on the 17 November 2011 in Rotterdam. Due to the increasing number of international divorces in which Belgian and Dutch people are involved, attention has been paid to these divorces and the main consequences following these divorces, as well as to the relationship between the ex-partners themselves and towards the children of the family. Two general national reports give an explanation of the key issues and characteristics of Belgian and Dutch Family Law respectively.

Following these two reports, the book also contains detailed reports concerning:

 • Substantive law and procedure relating to divorce;
 • The establishment and recovery of alimentation;
 • Matrimonial property law, with specific regard to the total separation of property regime (koude uitsluiting); and
 • Parental responsibility.

Finally, the comparative analysis demonstrates that there are many similarities and differences between these two neighbouring countries. The comparison provides new insights and shows that more empirical research is needed in all areas of Family Law in both countries.

You can download a PDF of this book here.

4. Commercieel draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
(Commercial surrogate motherhood and illegal placement of children)

Authors: Katharina Boele-Woelki, Ian Curry-Sumner, Wendy Schrama and Machteld Vonk
Year of publication: 2012

In recent years increasing attention has been paid to commercial surrogacy and the unlawful placement of children in the Netherlands. This is true both in terms of the parties who wish to form a family by means of surrogacy, as well as the authorities that are confronted with the regulation of such situations. Incidents in recent years have led to numerous parliamentary questions being raised in the Second Chamber of the Dutch Parliament. The Minister of Justice has responded to the Dutch Parliament by commissioning research to be conducted into the nature and scope of the problems related to commercial surrogacy and the unlawful placement of children.

From April 2010 until January 2011, researchers of the Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) at the Molengraaff Institute for Private Law of Utrecht University conducted the research commissioned by the Minister of Justice. Alongside an in-depth analysis of Dutch law, special attention was paid to the law of four countries in which surrogate motherhood is permitted: California (USA), India, Greece and Ukraine. Besides this, research was performed concerning how eight European countries (Belgium, England, Germany, France, Norway, Poland, Spain and Sweden) deal with surrogate motherhood and the illegal placement of children.

You can download a PDF of this book here.

3. Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg Een rechtsvergelijking tussen Nederland, Noorwegen en Zweden.
(Child-maintenance: a shared responsibility. A legal comparison between Netherlands, Norway and Sweden.)
Authors: M. Jonker
Year of publication: 2011

Every child has a right to support. While the primary legal obligation to provide children with the support that they are entitled to lies with the parents, the state also has a responsibility to guarantee their rights to an adequate standard of living. Research indicates that the current child maintenance system in the Netherlands suffers from inadequacies. Although several attempts have been made by the Dutch government to reform the current child maintenancesystem, this problematic situation has not changed.

You can download a PDF of this book here.

2. Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan.
Authors: M.V. Antokolskaia, B. Breederveld, J.E. Hulst, W.D. Kolkman, F.R. Salomons and L.C.A. Verstappen
Year of publication: 2011

Marital agreements that provide for the total separation of property are controversial. This is not surprising, since divorce can give rise to financial problems and unfair effects, especially for mothers who continue to care for their children. Unfair effects similar to those of the total separation of property between spouses result from the absence of legal regulation of property relationships of partners in long-standing informal cohabitation, especially if they have not provided for partner alimentation in a cohabitation agreement. In 2008, the Minister of Justice promised to commission research investigating the necessity to provide additional legal regulation concerning these issues. This assurance gave rise to this research.

The first part of this research outlines the state of positive law on the basis of legislation, case law and legal literature. The second, empirical part focuses mainly on the financial problems and unfair effects associated with total separation of property encountered by partners in formal and informal relationships upon termination of their relationships. Besides socio-demographic, socio-economic and legal literature, and the analysis of preexisting statistical data by the researchers themselves, use is also made of semi-structured interviews with advocates and notaries, and expert meetings. The third part of this research charts how other western countries – particularly Australia, Russia, Sweden, Scotland, Slovenia and the Dutch Antilles – deal with the problems which are being researched.

Finally, the three parts are synthesised in a closing chapter in which the researchers present an overview of the instruments - both in terms of legislation and the provision of information – through which the Dutch government can solve (or at least mitigate) the problems identified in the research.

You can download a PDF of this book here.

1. De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
Authors: K. Boele-Woelki, I. Curry-Sumner and W. Schrama
Year of publication: 2010

In 2009, researchers from the Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) were commissioned by the Minister of Justice to perform research into the recognition of polygamous marriage from a Comparative Law perspective. From the comparison with Danish, German, English and French law, it would appear that Dutch law is in line with the approach of the countries researched. However, in 2010, the former Minister of Justice announced that the conflict of laws rules would be amended. The situation in which a person with a temporary residence permit in the Netherlands applies for, or obtains, a second marriage abroad (against the principle of monogamy) will be considered to be against public order. This second marriage is a priori excluded from every form of recognition. This book demonstrates why the materialisation of public order in the form of legislative amendment was unnecessary. The general policy should focus on providing the civil registrar with better information.

You can download a PDF of this book here.

Intersentia Series

A book series dedicated to the harmonisation and unification of family and succession law in Europe. The European Family Law series includes comparative legal studies and materials as well as studies on the effects of international and European law making within the national legal systems in Europe. The books are published in English, French or German under the auspices of the Organising Committee of the Commission on European Family Law (CEFL).


HERVORMING VAN DE INTERNE EN DE INTERNATIONALE ADOPTIE (1e druk)
Authors: Christoph Castelein, Christine Faure, Gunter Maes, Tim Wuyts, Patrick Senaeve, Marta Pertegás, Frederik Swennen, Michael Traest, Frank Wouters

De adoptieregeling in België is de laatste jaren bijzonder ingrijpend gewijzigd. Het Haagse Verdrag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie kon, na ondertekening in januari 1999 en na goedkeuring door de federale wetgever en door die van de onderscheiden Gemeenschappen, volkomen gevolg krijgen door de Wet van 24 juni 2004.

Als gevolg hiervan werd niet alleen het Belgische recht over de internationale en interlandelijke adoptie maar ook over de interne adoptie door een reeks wetten en decreten aangepast: het nieuwe Wetboek Internationaal Privaatrecht van 16 juli 2004, de wetten over interlandelijke en binnenlandse adopties van 13 maart 2003 en 24 april 2003, de Programmawet en de Wet houdende diverse bepalingen beiden van 27 december 2004, de Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en de Vlaamse Adoptiedecreten van 30 april 2004 en van 15 juli 2005. Bovendien is er nog het wetsontwerp tot openstelling van de adoptie voor gelijkslachtige koppels.

Dit boek, dat bijdragen bevat van toonaangevende academici en ervaren praktijkjuristen, biedt dan ook een stevig houvast en een zekere leidraad in het kluwen van de interne en de internationale adoptie.

Met bijdragen van Christoph Castelein, Christine Faure, Gunter Maes, Marta Pertegás, Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Michael Traest en Frank Wouters.

You can download a PDF of this book here.

COMMON CORE AND BETTER LAW IN EUROPEAN FAMILY LAW (1e druk)
Author: Katharina Boele-Woelki

This volume contains twenty-three contributions delivered at the CEFL's second international conference which took place in Utrecht in December 2004. The interventions written by both experienced family experts as well as young researchers cover those fields of family law that are closely related to the activities of the CEFL: (1) divorce and maintenance between former spouses, (2) parental responsibilities, (3) informal long-term relationships and (4) the revised Brussels II Regulation. Furthermore, the opening two contributions deal not only with essential aspects of the harmonisation process of family law in Europe but also with the CEFL's working method.

You can download a PDF of this book here.

EUROPEAN FAMILY LAW IN ACTION. VOLUME III - PARENTAL RESPONSIBILITIES (1e druk)
Authors: Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Curry-Sumner

This volume contains twenty-three contributions delivered at the CEFL's second international conference which took place in Utrecht in December 2004. The interventions written by both experienced family experts as well as young researchers cover those fields of family law that are closely related to the activities of the CEFL: (1) divorce and maintenance between former spouses, (2) parental responsibilities, (3) informal long-term relationships and (4) the revised Brussels II Regulation. Furthermore, the opening two contributions deal not only with essential aspects of the harmonisation process of family law in Europe but also with the CEFL's working method.

You can download a PDF of this book here.

FAMILIERECHT IN KORT BESTEK (3e druk)
Author: Frederik Swennen

In dit boek kan de niet-gespecialiseerde jurist in kort bestek kennismaken met het Belgische familierecht. Het familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat het statuut regelt van verhoudingen die enerzijds zijn gebaseerd op de afstamming (verticaal) en anderzijds op de levensgemeenschap tussen volwassenen (horizontaal). Ook de verzorging en bescherming van de personen die zich in zulke verhoudingen bevinden, wordt erin geregeld.

Eerst komt het 'verticale' familierecht aan bod. In deze rechtstak wordt in hoofdzaak georganiseerd hoe kinderen op immaterieel en materieel vlak tot volwassenen worden gesocialiseerd. Eenmaal volwassen, voorziet de wetgever in wederzijdse verzorging en bescherming binnen de familie. Voor deze verzorging en bescherming worden (van dicht naar ver) achtereenvolgens drie kringen van personen aangesproken: de 'ouders' / de 'kinderen', de verwantengroep en de aanverwantengroep. Na de omschrijving wie binnen deze groepen valt, wordt de inhoud van de verzorging en bescherming ontleed.

Vervolgens wordt het 'horizontale' familierecht behandeld. In deze rechtstak wordt geregeld hoe volwassenen een levensgemeenschap kunnen vormen en welke verzorging en bescherming zij elkaar dan behoren te bieden. Ook komt erin aan bod of en op welke wijze zij de levensgemeenschap kunnen beëindigen.

Ons recht bevat regels over drie soorten levensgemeenschappen: het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Deze regels komen achtereenvolgens aan bod.

Prof. dr. Frederik Swennen doceert sinds 2002 personen- en familierecht aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen en Kaapstad (Zuid-Afrika). Hij doctoreerde als aspirant FWO en assistent aan de Universiteit Antwerpen over Geestesgestoorden in het burgerlijk recht (Antwerpen, Intersentia, 2000). Nadien was hij referendaris bij het Parket-generaal bij het Hof van Cassatie. Sinds 2006 is hij advocaat aan de balie te Brussel (GREENILLE).

You can download a PDF of this book here.

FAMILY LAW LEGISLATION OF THE NETHERLANDS (1e druk)
Authors: H.C.S. Warendorf, Ian Curry-Sumner

With the Netherlands being the first country in the world to open civil marriage to same-sex couples, there has never been a better time to publish the first ever complete English translation of Dutch family law. This book gives the reader, academic and professional practitioner alike, an opportunity to take cognizance of this important field of law. Both the publisher and the translators hope that this book will find its way into the hands of the large number of non-Dutch speaking persons living in the Netherlands whose life is affected by the law, which until now was not readily accessible.

This work, thanks to the translation of the rules of Private International Law in the field of family law, also provides lawyers, civil servants and consular officers with insight into the applicable rules in international cases. It is hoped that this work will also further contribute to the development of an international legal discourse on the development of family law in other jurisdictions, whilst allowing the comparison with the law as in force in the Netherlands on the 1st October 2003.

You can download a PDF of this book here.

DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT (1e druk)
Authors: Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden, Tim Wuyts

Na een lange parlementaire voorbereiding, een reparatiewet en een circulaire, is op 1 juli 2007 de Afstammingswet van 1 juli 2006 eindelijk in werking getreden.

De Afstammingswet 2006 brengt op de eerste plaats de bepalingen over de afstamming in het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming met de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof waarin werd geoordeeld dat het afstammingsrecht strijdig was met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Op de tweede plaats voert de wet tal van andere radicale hervormingen door, zowel van de afstamming binnen het huwelijk als van de afstamming buiten het huwelijk.

Twintig jaar na de Afstammingswet 1987 worden de practici dus opnieuw met een nieuwe ingrijpende hervorming van het afstammingsrecht geconfronteerd. Dit boek biedt dan ook op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een toelichting van de talrijke hervormingen die het afstammingsrecht heeft ondergaan.

Er wordt tevens een uitvoerige commentaar gewijd aan de gevolgen op het vlak van de afstamming van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en gameten.

Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen specialisten in het familierecht van de K.U.Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent.

You can download a PDF of this book here.

HERVORMINGEN IN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT 2002 (1e druk)
Authors: Frederik Swennen, Thierry Vansweevelt, Patrick Senaeve, Hilde Vanbockrijck, Johan Put, Christoph Castelein

Op 1 augustus 2001 is de nieuwe voogdijwet in werking getreden.

De belangrijkste hervormingen zijn dat de instelling van de familieraad volledig wordt afgeschaft en dat de voogdij over minderjarigen slechts openvalt ingeval beide ouders overleden zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.

De taken en de bevoegdheid van de vrederechter bij de werking van de voogdij worden aanzienlijk uitgebreid.

Tal van andere hervormingen en moderniseringen worden doorgevoerd, niet enkel inzake de voogdij zelf, maar ook inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag over de goederen, het aangaan van een huwelijk, de ontvoogding, enz.

Dit boek brengt een exhaustief overzicht van alle gevolgen die deze ingrijpende wetshervorming meebrengt en biedt een aantal handige modellen aan voor de rechtspraktijk.

Met bijdragen van: F. Aps, Chr. De Wulf, Chr. Engels, S. Mosselmans, P. Senaeve, E. Vandendyck, U. Van den Plas, M. Verrycken en A. Wylleman

You can download a PDF of this book here.

INHERITANCE LAW LEGISLATION OF THE NETHERLANDS (1e druk)
Authors: H.C.S. Warendorf, Ian Curry-Sumner

The 1st January 2003 saw the introduction of a new inheritance law in the Netherlands. The publisher and the translators hope that this book will find its way into the hands of the large number of non-Dutch speaking persons in and also outside the Netherlands whose life is affected by the law, which until now was not readily accessible. This work, thanks to the translation of the rules of private international law in the field of inheritance law, also provides lawyers, civil servants and consular officers with insight into the applicable rules in international cases. The Europeanisation of civil law necessitates that the ultramodern Dutch inheritance law is readily accessible. This work will give scholars and professional practitioners not able to speak Dutch an opportunity to take cognizance of this important field of law. It is hoped that it will further contribute to the development of an international legal discourse on the development of inheritance law in other jurisdictions, whilst allowing the comparison with the law as in force in the Netherlands on the 1st January 2005.

You can download a PDF of this book here.

LEGAL RECOGNITION OF SAME-SEX RELATIONSHIPS IN EUROPE (2e druk)
Authors: Katharina Boele-Woelki, Angelika Fuchs

In the last twenty years the legal recognition of same-sex relationships in Europe has undergone significant changes, both on a national and European level. By now, more than half of the Member States of the European Union have introduced legislation on the formalisation of same-sex relationships; most of them have provided for registered partnerships and some allow homosexual couples to enter into marriage. This book provides the reader with an updated overview of registration schemes and same-sex marriages in Europe. It also comments on the legal aspects of same-sex couples and their children, including surrogate motherhood, in different European jurisdictions and addresses cross-border and European issues.

You can download a PDF of this book here.

PERSONENRECHT IN KORT BESTEK (3e druk)
Author: Frederik Swennen

In dit boek kan de niet-gespecialiseerde jurist in kort bestek kennismaken met het Belgische personenrecht.

Het personenrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat in het algemeen bepaalt wie een persoon is en ook het statuut en de bescherming regelt van personen in het algemeen of als lid van een bepaalde categorie.

Eerst komt aan bod wie, vanaf en tot wanneer een persoon is in de juridische zin van het woord. Bij elke persoon hoort een 'juridische schaduw' (de 'staat') waaruit valt af te lezen in welke mate hij aan het rechtsverkeer mag deelnemen. Dit is van belang voor de overige deelnemers aan het rechtsverkeer, die met hem (juridisch) zouden willen communiceren. Daarom moet elke persoon kunnen worden geïdentificeerd. Ook moet de informatie over zijn 'juridische schaduw' van overheidswege worden geregistreerd en openbaar gemaakt.

Vervolgens wordt de bescherming van personen in het algemeen behandeld, met een bespreking van de persoonlijkheidsrechten.

Ten slotte wordt ingegaan op de indeling van personen in categorieën, waaraan bijzondere mogelijkheden of beperkingen in de deelneming aan het rechtsverkeer worden toegekend of opgelegd. De indeling in categorieën gebeurt in hoofdzaak aan de hand van de nationaliteit, de gezondheidstoestand, in het bijzonder de geestestoestand, en de leeftijd. Soms zijn er ook andere redenen om iemand (deels) uit het rechtsverkeer uit te sluiten.

You can download a PDF of this book here.

PERSPECTIVES FOR THE UNIFICATION AND HARMONISATION OF FAMILY LAW IN EUROPE (1e druk)
Author: Katharina Boele-Woelki

For the first time in European legal history, a truly international conference devoted to the perspectives for the unification and harmonisation of family law in Europe took place in Utrecht from 11th - 14th of December 2002. The contributions to this conference, which was organised under the auspices of the Commission on European Family Law (CEFL), are compiled in this book. Is the unification and harmonisation of (international) family law in Europe necessary? Is it feasible, desirable and possible? Reading the different contributions to this book may certainly inspire those who would like to find the right answers to these questions.

You can download a PDF of this book here.

VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP. UITVOERING EN SANCTIONERING VAN VERBLIJFS- EN OMGANGSREGELINGEN (1e druk)
Authors: Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden, Cathleen Aerts, Annelore Huygens, Ilse Martens, Hilde Vanbockrijck, Valérie Vervliet

De Wet van 18 mei 2006 heeft de adoptie opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht, waardoor echtgenoten, wettelijk samenwonenden of feitelijk samenlevende partners van hetzelfde geslacht voortaan samen een kind kunnen adopteren, en de ene partner het kind van de andere kan adopteren.

De Wet van 18 juli 2006 heeft in het Burgerlijk Wetboek het verblijfsco-ouderschap als prioritaire verblijfsregeling voor kinderen van niet-samenlevende ouders vooropgesteld. Door deze wet werd tevens de permanente saisine van de jeugdrechtbank ingevoerd, werd een wettelijke basis gelegd voor het aanwenden van dwangmaatregelen om een gerechtelijke uitspraak inzake verblijf van of omgang met een minderjarig kind te doen naleven, en werd bovendien de mogelijkheid ingevoerd om de beperkingen en uitsluitingen van het beslag op loon en sociale uitkeringen niet langer van toepassing te verklaren op de dwangsommen die in deze materie worden opgelegd.

Dit boek biedt een grondige en diepgaande bespreking van deze belangrijke innovaties in het familierecht. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van het verblijfsco-ouderschap.

Met bijdragen van Cathleen Aerts, Annelore Huygens, Ilse Martens, Hilde Vanbockrijck en Valérie Vervliet.

You can download a PDF of this book here.